Hoa làm bằng vải voan rẻ đẹp


*
HV34: Chậu Hoa địa Lan
*
HV35: Bình Hoa Lan Hoa Ly
*
HV36: Chậu Lan Tím
*
HV37: Chậu Địa Lan Trắng
*
HV38: Chậu Lan Hồ Điệp
*
HV39: Chậu Lan Hồ Điệp Nhỏ
*
HV40: Hoa Hồng Vàng
*
HV41: Hoa Hồng đỏ
*
HV42: Giỏ Hoa Hồng
*
HV43: Lẵng Hoa tbỏ tiên
*
HV46: Gốc địa Lan
*
HV47:Chậu địa Lan
*
HV48: Giỏ Hoa tường vi
*
HV49: Chậu Hồ Điệp Trắng
*
HV51:Bình Đồng Tiền
*
HV52: Hoa Thiên Điểu
*
HV53: Hoa Hồng Môn Đỏ
*
*